پژوهش

پایبندی ایران خودرو خراسان به ارتباط با دانشگاه

با توجه به توسعه شرکت ایران خودرو خراسان و نیاز به گسترش نگاه علمی، ارتباط با دانشگاه به صورت جدی تر دنبال می شود. مهندس وحید آیتی مسؤول ارتباط صنعت […]

ادامه مطلب