پروژه های اتوماسیون صنعتی و تجهیزات

بهبود فیلتراسیون هواسازها و کوره های سالن رنگ

فراخوان

شبیه سازی فرآیند اتاقDT با نرم افزار شبیه ساز Arena

فراخوان

تهویه PMR و انبار مربوطه سالن رنگ اصلی

فراخوان

ساخت دیتا لاگر جهت کنترل کالیبراسیون جریان گانها

فراخوان

باز طراحی زیبایی شناختی AGV

فراخوان

تحقیق و توسعه بر روی اسکن بدنه جهت تشخیص ایرادات ظاهری بدنه (نیش و قری و …)

فراخوان

زنگ بری تجهیزات و قطعات اکسید شده

فراخوان

بهینه سازی کاور ربات های سالن رنگ

فراخوان

جایگزینی روشهای شستشوی اسکیدهای سالن رنگ

فراخوان

اصلاح اسکرابر پایه آب سالن رنگ

فراخوان

داخلی سازی سره گان هیدرام در تست تخریب

فراخوان

شبیه سازی تهویه هوای سالن بدنه سازی

فراخوان

طراحی و ساخت اینترفیس ارتباط با پرینترهای ابزار برقی چرخ و پلوس

فراخوان

استفاده از پوشش مناسب برای سطوح جیگ و تجهیزات جهت جلوگیری از چسبیدن پاشش جوشکاری

فراخوان

مسیر یابی حرکت ماشین یدک کش ( AGV ) تغذیه خط مونتاژ

فراخوان

تحقیق و توسعه بر روی متریال سره گان جهت افزایش طول عمر سره و بهبود کیفیت جوش

فراخوان

افزایش عمر پین های جیگ های بدنه سازی

فراخوان

بازیافت تینر شستشوی مسیرهای سیرکولاسیون سالن رنگ

فراخوان