پروژه های انرژی و محیط زیست

تنوع سبد انرژی

فراخوان

تصفیه پساب خروجی از Ro

فراخوان

جایگزینی روشهای شستشوی اسکیدهای سالن رنگ

فراخوان

اصلاح اسکرابر پایه آب سالن رنگ

فراخوان

بهبود تهویه هوای سالن بدنه سازی

فراخوان

بازیافت تینر شستشوی مسیرهای سیرکولاسیون سالن رنگ

فراخوان