پروژه های زیرساخت و دارایی ها

تهویه PMR و انبار مربوطه سالن رنگ اصلی

فراخوان

تنوع سبد انرژی

فراخوان

تصفیه پساب خروجی از Ro

فراخوان

بهبود تهویه هوای سالن بدنه سازی

فراخوان